INTERREG DTP MELIA OBSERVATORY

Šifra: DTP3-657-4.1
Naziv projekta: Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy
Obdobje: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
Vodja: prof. dr. Matevž Tomšič
Sodelujoče RO: Fakulteta za medije


Vsebinski opis projekta

Projekt MELIA Observatory je namenjen vzpostavitvi observatorija medijske pismenosti v Podonavju, ki bo temeljil na vključevanju vseh relevantnih deležnikov. Observatorij bo služil kot mehanizem za krepitev državljanskih kompetenc ljudi, kar bo prispevalo k razvoju demokracije v regiji. Glavi ciljni skupini bosta mladi (osnovnošolci in srednješolci) in ljudje, ki delajo z njimi (edukatorji). V okviru projekta bomo pripravili instrumente za analizo medijskih vsebin, učna orodja in politična priporočila za nadgradnjo medijske pismenosti v povezavi z drugimi državljanskimi veščinami. Projektni konzorcij sestavlja triindvajset partnerjev (šestnajst projektnih in sedem pridruženih) iz petanjskih držav.

Kontakt: [email protected]

Program je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ESRR, IPA, ENI).