ORGANIZIRANOST

vodstvo fakultete

Dekan
prof. dr. Borut Rončević

 

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
Doc. dr. Petra Kleindienst

 

Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

 

Prodekan za mednarodno dejavnost
Prof. dr. Matevž Tomšič

 

Prodekan za finančne in gospodarske zadeve
Izr. prof. dr. Matjaž Škabar

ORGANI FAKULTETE ZA MEDIJE

SENAT
Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Izvoli ga akademski zbor. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter študentje. Senat obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in raziskovalno dejavnost šole.

Člani senata Fakultete za medije so:

 • izr. prof. dr. Matjaž Škabar
 • red. prof. dr. Matej Makarovič,
 • red. prof. dr. Matevz Tomšič,
 • red. prof. dr. Dejan Jelovac,
 • doc. dr. Bernard Nežmah,
 • izr. prof. dr. Andrej Kovačič,
 • Tim Zidar (predstavnik študentov),
 • Jaka Čelhar (predstavnica študentov),
 • Suzana Križ (predstavnica študentov).

Delovna telesa senata:

 • Komisija za študijske in študentske zadeve
 • Komisija za raziskovalno dejavnost
 • Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije
 • Komisija za samoevalvacijo

UPRAVNI ODBOR
UO je organ upravljanja fakultete. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v skladu s Statutom. Upravni odbor sprejema statut in druge akte fakultete. Upravni odbor imenuje dekana, prodekane in predstojnike organizacijskih enot fakultete.

AKADEMSKI ZBOR
Akademski zbor je organ pedagoških delavcev fakultete, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete. Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.

 • Naloge študentskega sveta:

 1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
 2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
 3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
 4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
 5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
 6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 
 • Študentski svet FAM v študijskem letu 2021/22 sestavljajo:

  Predsednik študentskega sveta: Domen Tivadar, študent 2. letnika dodiplomskega študija Mediji in novinarstvo
  Kontakt[email protected]

  Podpredsednik študentskega sveta: Tim Zidar, študent 3. letnika dodiplomskega študija Mediji in novinarstvo
  Kontakt: [email protected]

  Tajnik študentskega sveta: Sabina Mešić, študentka 2. letnika podiplomskega doktorskega študija Strateško komuniciranje
  Kontakt: [email protected]

  Članica: Maša Arčan, študentka 1. letnika magistrskega študija Strateško komuniciranje
  Kontakt: [email protected]

  Vsi člani študentskega sveta so dosegljivi na mailu [email protected] 

 • ​Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

2

Tim Zidar, Domen  Tivadar

UPRAVNI ODBOR

1

Domen Tivadar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Tim Zidar

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Maša Arčan

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Domen Tivadar

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS

Vsi člani ŠS

​Več o organizaciji in delu študentskega sveta FAM si lahko preberete tudi v pravilniku.