Pogosta vprašanja

Si v dilemi? Odgovor lahko poiščeš med najpogosteje zastavljenimi vprašanji!

Splošno o fakulteti in študijskih programih

FAM je zasebna fakulteta in ne spada pod nobeno univerzo. Je samostojni visokošolski zavod s koncesijo za študijska programa Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG).

Vsi programi na FAM so akreditirani in kandidat po končanem študiju pridobi javno veljavno listino in s tem dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe v Sloveniji in EU.

Seznam akreditiranih študijskih programov se lahko preveri na spletni strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Pravilniki so objavljeni v Moodlu in na spletni strani.

Obrazci so objavljeni v Moodlu pod “Obrazci za študij”.

Vpis in status študenta

Kandidatom, ki izhajajo iz nesorodnega področja programa, v katerega se vpisujejo, se določijo diferencialni izpiti. Vse informacije o diferencialnih izpitih najdete tu.

Diferencialni izpiti morajo biti opravljeni pred vpisom na magistrski program.

Diferencialne izpite pri vpisu na dodiplomski študij se lahko opravlja do vpisa v višji letnik.

Kandidat izpolni obrazec »Prijava občana« in ga pošlje v referat fakultete, skupaj z ustreznimi dokazili o končani predhodni izobrazbi. Več o tem lahko preberete na  povezavi.

Vpis kot občan je mogoč kadarkoli med letom.

Redni in izredni študent imata popolnoma enake pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.

Če kandidat ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, postane pavzer in izgubi status študenta. Kot pavzer lahko opravlja vse obveznosti, vendar so le-te plačljive.

Da. Študent fakultete si, dokler ne diplomiraš/magistriraš/doktoriraš ali se izpišeš. Če se študent želi izpisati, mora izpolniti izpisnico in jo poslati v referat fakultete. Obrazec “izpisnica” je dostopen na spletni strani fakultete, lahko pa se zanj zaprosi tudi na [email protected]

Ob izteku statusa je možno le-tega podaljšati. Status študenta se podaljša samo v primeru upravičenih razlogov, kot so materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O podaljšanju statusa odloča pristojna komisija. Status se lahko podaljša za največ eno leto.

Študent lahko tekom študija ponavlja le enkrat.

Lahko. Zaposlitev ne vpliva na možnost vpisa na redni študij. Urniki na naši fakulteti so prilagojeni tudi zaposlenim.

Ne, vpis med študijskim letom ni možen. Možna pa je vključitev v študijski proces kot občan.

Tudi v primeru plačljivih izpitov se na le-te prijavite elektronsko preko spletnega referata. 1-2 dni pred izpitom boste na e-mail prejeli račun za plačilo izpita.

Vpis v višji letnik poteka vsako študijsko leto predvidoma od avgusta do 30. septembra. Natančne informacije in navodila so od julija dalje objavljene na spletni strani in na v spletni učilnici.

O pridobitvi statusa kandidata s posebnim statusom odloča Komisija za študijske in študentske zadeve v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom. Vloži se “prošnja za dodelitev statusa študenta s posebnim statusom” v Moodle.

Enako kot redni študij.

Študent lahko ponavlja letnik samo enkrat tekom študija, pri čemer se zaključnega letnika ne more ponavljati, saj je po zadnjem letniku predviden absolventski staž. Prošnjo za ponavljanje študent pošlje na [email protected]. Preveri se, ali je študent že izkoristil možnosti: enkrat v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Letnik se lahko ponavlja v primeru, ko študent ni dosegel dovolj kreditnih točk za napredovanje v višji letnik (tudi če ni opravil niti enega izpita).

Študent izrednega študija lahko v času študija, praviloma po 1. letniku študija, preide v redni način študija. 

O prošnji za prehod odloča dekan na predlog komisije za študijske in študentske zadeve na podlagi povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih mest za posamezni letnik rednega študija. Če je prijav več, kot je razpoložljivih vpisnih mest, komisija opravi izbor na podlagi povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov. 

Študent, ki je že izkoristil pravico do dvakratnega rednega vpisa oziroma rednega in ponovnega vpisa, nima več pravice za vpis na redni način študija.

Študent rednega študija se lahko odloči za prehod v izredni študij kadarkoli v času študija. Študent se vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. 

O priznavanju obveznih predmetov odloča nosilec predmeta na podlagi predložitve originalnega potrdila o opravljenih izpitih in potrjenega učnega načrta predmeta, ki ga morate skupaj z obrazcem Prošnja za priznavanje izpita posredovati v Referat fakultete ali pa kar direktno nosilcu predmeta.

O priznavanju izbirnih predmetov odloča Komisija za študijske in študentske zadeve.

Po zaključku zadnjega letnika se študent lahko vpiše v absolventski staž, v kolikor tekom študija ni ponavljal letnika ali se predhodno prepisal z druge fakultete.

Absolventski staž se lahko koristi enkrat na dodiplomski in enkrat na podiplomski stopnji.

Pogoj  za  napredovanje v 2. letnik  na dodiplomskih študijskih programih je 45 KT. Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika ter 45 KT iz 2. letnika. Napredovanje v višji letnik brez izpolnjevanja pogojev je možno ob doseganju vsaj 30 KT in predložitvi študentove/-kine prošnje (utemeljeni razlogi, priložiti dokazila), ki jo obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve in odloči o pogojnem napredovanju. Za napredovanje v višji letnik morajo kandidati imeti opravljene tudi vse diferencialne izpite. 

Pogoj  za  napredovanje  v  2. letnik na magistrskih študijskih programih je 45 KT. Napredovanje v 2. letnik brez izpolnjevanja pogojev je možno ob doseganju vsaj 30 KT in predložitvi študentove/-kine prošnje (utemeljeni razlogi, priložiti dokazila), ki jo obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve in odloči o pogojnem napredovanju. 

Napredovanje v 2. letnik
Na podiplomskem študijskem programu mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, oddati prijavo teme, ki jo potrdi Komisija  za  znanstvenoraziskovalno  delo,  ter  oddati  podpisano  dispozicijo  doktorske disertacije s strani mentorja.

Napredovanje v 3. letnik
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT in opravljeno individualno delo drugega letnika v obsegu 60 KT. Opravljene obveznosti drugega letnika se ugotavljajo na podlagi izpolnjenega obrazca Ocena individualnega dela doktoranda (OBR-FAM-017), ki ga za posameznega študenta pripravi njegov mentor (naprošamo vas, da mentorja SAMI spomnite, da pošlje oceno v referat, najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta) in na podlagi potrjene dispozicije na Senatu FAM!!! Napredovanje v tretji letnik brez opravljenih vseh izpitov iz 1. letnika ni možno. 

 1. a) pogojno napredovanje:Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v višji letnik, lahko oddajo prošnjo za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami, v kolikor so dosegli vsaj 30 KT in imajo utemeljene razloge, za katere lahko priložijo dokazila – vloži se prošnja za pogojno napredovanje v višji letnik, ki se pošlje na [email protected].
 2. b) podaljšanje statusa:Iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta, materinstvo in očetovstvo in itd., se status študenta lahko tudi podaljša – to pomeni, da se študenta lahko še enkrat vpiše v isti letnik (lahko se podaljša tudi status absolventa), pri čemer se plača samo strošek vpisnine. Status se lahko podaljša največ za eno leto – prošnja za podaljšanje statusa
 3. c) ponavljanje letnika:Študenti, ki ne bodo dosegli dovolj kreditnih točk, lahko ponavljajo letnik, pri čemer se plača samo strošek vpisnine. Tekom študija lahko študent ponavlja samo enkrat. Pravice do ponavljanja študent nima, če je bil predhodno vpisan na isti stopnji na drugi fakulteti in se je torej na FUDŠ prepisal. Če študent tekom študija izkoristi možnost ponavljanja, mu absolventski staž po koncu zaključnega letnika ne pripada – študent na [email protected] v času vpisnih rokov v višji letnik sporoči, da želi ponavljati letnik.

OPOZORILO: Prošnje o pogojnem napredovanju in podaljšanju statusa sprejemamo po koncu jesenskega izpitnega obdobja tekočega študijskega leta.

Vloge/prošnje/predlogi/pritožbe

Večina prošenj in vlog  za KŠŠZ/KZRD se odda po elektronski pošti na naslov [email protected]. Omenjeni komisiji zasedata praviloma enkrat mesečno, zadnji četrtek v mesecu.

Lahko. Vložiti je treba »Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi, ki je trajala več kot dve leti.« Prošnjo so odda po elektronski pošti na naslov [email protected].

Lahko. Študent vloži »prošnjo o zamenjavi izbirnega predmeta« po elektronski pošti na naslov [email protected]., ki jo obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve. Omenjena prošnja pa je plačljiva po veljavnem ceniku fakultete, in sicer 80 eur.

Prošnjo lahko študent odda po zaključku zadnjega izpitnega obdobja v študijskem letu (po navadi po 10. 9.).

Študent lahko poda predlog/pritožbo/pohvalo na Študentski svet fakultete, ki bo zadevo ustrezno obravnaval. Lahko se obrne tudi na Referat fakultete ali prodekana/-njo za študijske in študentske zadeve. Anonimna vloga je lahko v imenu posameznega študenta, ko gre za skupino študentov, pa morajo biti v vlogi navedeni podpisniki z imenom in priimkom.

V Ljubljani (pred vhodom v referat) je temu namenjen tudi »Študentski nabiralnik«.

Urniki in izpiti

Izbirne predmeti študenti izberejo ob vpisu v višji letnik (pri izpolnjevanju vpisnega lista). Izbirne predmete preverite v svojem indeksu v spletnem referatu.

V referat fakultete čimprej posredujte zdravniško opravičilo (ali drugo potrdilo) in na tej podlagi vas bomo odjavili od izpita, pri čemer se vam bo štelo, kot da na izpit niste bili prijavljeni.

V referat fakultete čimprej posredujte zdravniško opravičilo (ali drugo potrdilo) in na tej podlagi vas bomo prijavili na izpit oziroma odjavili od izpita, pri čemer se vam bo štelo, kot da na izpit niste bili prijavljeni.

Knjižnica

Študent se lahko ob vpisu na študij vpiše še v fakultetno knjižnico. Vpis ni avtomatski z vpisom na študij, je pa brezplačen. Za vpis pišite na [email protected] 

Fakultetna knjižnica se nahaja v Ljubljani.

Seveda. Vsa navodila v zvezi z dostopom in seznamov baz dobi študent na mail takoj ob vpisu v knjižnico. 

Potek študija (lokacije študija, spletne učilnice, gradiva …)

Študij na FAM poteka klasično v predavalnici. Fakulteta pa ponuja dodatno storitev, nadstandardni paket STUDY+, ki študentom nudi določene ugodnosti (celoletni ogled posnetkov večine predavanj/vaj, možnost spremljanja preko IKT sredstev …).

Na fakulteti se poslužujemo 2 spletnih učilnic, in sicer spletnega referata ter Moodla.

V spletnem referatu imajo študenti elektronski indeks, vidijo svoje finančno stanje, urnike, oglasno desko, pridobijo potrdilo o vpisu idr.

V Moodlu imajo študenti spletne učilnice predmetov, navodila in gradiva za predmete, kontakte profesorjev, oddajajo seminarske naloge idr.

Predavanja in vaje za dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe se izvajajo v Ljubljani (na Leskoškovi 9/e).

V večini primerov udeležba na naši fakulteti ni obvezna. Vsekakor je priporočljiva (obvezna) udeležba na določenih vajah oz. seminarjih, o čemer odločajo izvajalci predmetov.

Težavo z vstopom v spletni referat sporočite na [email protected], kjer vam bodo geslo »osvežili«.

Praksa

Praksa na programu Mediji in novinarstvo je že vključena v šolnini.

Študent odda prijavo v spletnem referatu/opravljanje prakse – najkasneje 30 delovnih dni pred nameravanim pričetkom opravljanja prakse. Več o tem si lahko preberete v Moodlu/ Študijska praksa.

Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko zaprosi za priznavanje prakse. Za priznavanje delovne prakse se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Fakulteti za medije. Pred oddajo prošnje se mora študent o priznavanju prakse posvetovati z nosilcem prakse.

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti so: Potrdilo organizacije oz. zavoda o praktičnem usposabljanju in delu na zasedenem delovnem mestu skupaj z opisom nalog delovnega mesta kandidata. Potrdilu naj bo priložen tudi čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela, čas zasedbe tega delovnega mesta ter izjava kandidata, v kateri navede študijski predmet, za katerega želi, da se mu praktično usposabljanje oz. delo prizna kot opravljena študijska obveznost. 

Prošnjo za priznavanje (ni standardiziranega obrazca) oddate na [email protected]. Prošnji priložite zahtevana dokazila in mnenje nosilca prakse.

Na Fakulteti za medije se zavedamo, da je praktično usposabljanje študentov ključnega pomena pri pripravi študentov na trg dela. Zato si tudi prizadevamo, da širimo učno bazo – seznam organizacij, pri katerih študentje lahko opravljajo prakso. Seznam učnih baz in njihove podrobne opise vsako leto objavimo v Moodlu/ Študijska praksa.

Organizacije, ki sprejemajo študente na prakso se vsako leto predstavijo tudi na dogodku Tržnica študijske prakse, ki ga organizira Karierni center.

Finance študenta

Vpisnina/šolnina se poravna ob vpisu. Šolnino je sicer možno poravnati tudi na obroke na način: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

Lahko zaprosite za zamik plačila. Prošnjo se posreduje na [email protected]

Diferencialni izpiti so plačljivi na vseh nekoncesioniranih programih po veljavnem ceniku fakultete. Posamezni izpit se plača, preden ga študent opravlja (prejme račun na e-mail).

Diferencialni izpiti so brezplačni na koncesioniranih programih Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG).

Trije pristopi na izpit so brezplačni. Plača se četrti in vsak nadaljnji pristop. To velja za redne in izredne študente. 

Izpite plačujejo tudi študenti, ki so izgubili status študenta (t. i. pavzerji).

Stroški četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov znašajo 40,00 €.

Opravljanje izpita – za študente brez statusa – se obračuna glede na število kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na posameznem študijskem programu je opredeljena v veljavnem ceniku.

Postopek priznavanja je plačljiv na nekoncesioniranih programih, in sicer za študente brez statusa, občane in kandidate za vpis.

Vrednost kreditne točke za posamezni študijski program se izračuna tako, da se znesek šolnine za en letnik deli s številom kreditnih točk enega letnika,

primer:

 • šolnina študijskega programa Strateško komuniciranje (MAG) znaša 2.690 eur
 • letnik študijskega programa Strateško komuniciranje (MAG) ima 60 kreditnih točk
 • 1 kreditna točka je na tem programu vredna: 44,83 eur

Da. Zneski zagovora zaključnih nalog so navedeni v veljavnem ceniku fakultete.

Zaključek študija

Zaključna naloga je že vključena v šolnini. Zaključna naloga se plača le v primeru, ko študent nima več statusa študenta.

Postopek od prijave teme diplomskega/magistrskega dela do zagovora naloge določa Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi.

KAKŠEN JE POSTOPEK DOKTORIRANJA?

Postopek od prijave teme doktorske disertacije do zagovora določa Pravilnik o doktorskem študiju.

Potrdila lektorja ne zahtevamo, študentom pa močno priporočamo, da zaključno nalogo lektorira usposobljen lektor (komisija na zagovoru lahko opozori in zahteva lekturo naloge, v kolikor ugotovi neustreznost).

Da. Če iz utemeljenih razlogov ne oddate zaključnega dela v času veljavnosti, lahko pred iztekom roka za izdelavo in oddajo zaključnega dela zaprosite za podaljšanje teme. Utemeljene razloge za podaljšanje teme prouči Komisija za študijske in študentske zadeve. Vloži se “prošnja za podaljšanje teme”, ki se odda po e-mailu ([email protected]).

Diplomanti lahko ostanejo povezani s fakulteto preko Alumni kluba FAM, ki je združenje diplomantov, magistrantov, doktorantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev FAM, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FAM.

Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Moodle in Study+ paket

Vpis v spletne učilnice se izvaja ob začetku študijskega leta. V kolikor ugotovite, da nimate dostopa do predmeta ali do večjih predmetov, se prosim obrnite na moodle skrbnika, ki je dostopen na [email protected]

Do posnetkov predavanj/vaj/seminarjev dostopajo študenti ne-koncesioniranih študijskih programov; to je Strateško komuniciranje (MAG) ter doktorski študentje ter študenti, ki imajo zakupljen paket Study+.

V vašem urniku imate navedeno, kdaj bo posnetek dostopen (glejte zavihek “Predavalnica”, kjer je navedena “spletna učilnica” – v tem primeru gre za posnetek preteklega predavanja/vaj/seminarja).

Za študente, ki imajo zakupljeno storitev Study+, bodo posnetki preteklih predavanj/vaj/seminarjev objavljeni s tri dnevnim zamikom (npr. v kolikor se predavanje izvede na dan ponedeljka, bo objavljeno v četrtek). 

Posnetki so dostopni 3 dni (za nekoncesionirane študijske programe). 

Za študente, ki imajo zakupljen paket Study+, so posnetki dostopni skozi celotno študijsko leto.

Razlika je v tem, da imajo študenti, ki so kupili Study+ paket, ogled posnetkov na voljo skozi celotno študijsko leto ter lahko spremljajo predavanja/vaje/seminarje online. Prav tako lahko online opravljajo tudi izpite. 

Paket naročite v spletnem referatu pod MOJI PODATKI – Osebni podatki. Tam natisnete tudi pogodbo in jo skenirano pošljete na [email protected]

Po prejemu pogodbe vam na e-mail pošljemo račun.

Cena storitve znaša 300 eur (ne glede na to, ali paket naročite na začetku študijskega leta ali kadarkoli med letom).

V kolikor ste storitev naročili ob začetku študijskega leta, ste avtomatsko označeni kot uporabnik te storitve. 

V kolikor storitev Study+ naročite tekom študijskega leta, pa morate dokazilo o plačilu poslati na [email protected], kjer vam bo Moodle skrbnik dodelil dostop ter posredoval vsa potrebna navodila. 

1. CELOLETNI OGLED POSNETKOV PREDAVANJ/VAJ/SEMINARJEV
Uporabniku bodo zagotovljeni posnetki večine predavanj, seminarjev in vaj, ki bodo na voljo celotno tekoče študijsko leto, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje iz različnih razlogov ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu, v studiu ipd.).

2. NEPOSREDNO SPREMLJANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA PREKO PLATFORME ZOOM 
Uporabniku bo omogočeno, da neposredno spremlja predavanja, vaje in seminarje tudi preko programske opreme Zoom, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko Zooma ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu ali v studiu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko Zooma ipd.). 

3. OPRAVLJANJE IZPITOV
Kot uporabnik paketa Study+ lahko izbirate, ali boste izpit opravljali fizično v prostorih fakultete ali preko IKT sredstev (ustni izpiti potekajo preko programske opreme Zoom, pisni izpiti pa preko spletne učilnice Moodle s souporabo Zooma).

* Podrobnejše informacije in navodila prejme uporabnik ob nakupu paketa Study+.

ZOOM povezava bo objavljena v spletni učilnici predmeta pod zavihkom “ZOOM povezave za predavanje/vaje.

Povezava bo naložena načeloma dan pred izvedbo dejavnosti oziroma na dan izvedbe pred pričetkom.

Navodila in ZOOM povezavo za ONLINE izpite prejmete na dan izpita preko emaila.

ZOOM povezava pa bo objavljena tudi v spletni učilnici predmeta, pod zavihkom “ZOOM povezave za izpite”.

Pomoč v sili:

E-pošta: [email protected]

 • zablokiranje gesla za spletni referat
 • izguba študentske izkaznice
 • potrdilo o vpisu
 • potrdilo o opravljenih izpitih – naročilo v spletnem referatu (pod Dokumenti — Naročanje)

E-pošta: [email protected]

 • vpis v predmete

KONTAKTI PROFESORJEV

 • v Moodlu najdete kontakte profesorjev in asistentov pod zavihkom »Obvestila o programu«.

Kontakt: Jan Podbelšek 064 282 440

 • ZOOM povezave

V Moodlu najdete kontakte profesorjev in asistentov pod zavihkom »Obvestila o programu«.

Na fakulteti obstaja sistem tutorstva in študent se lahko v prvi vrsti obrne na študenta ali profesorja tutorja. Vse informacije o tutorskem sistemu in kontakti tutorjev so dostopni na povezavi.