študijska praksa

praktično usposabljanje na Fakulteti za medije

Na Fakulteti za medije se zavedamo pomembnosti sodelovanja znanosti in izobraževanja z organizacijami v okolju, zato veliko pozornosti posvečamo praktičnemu izobraževanju študentov in pripravi študentov na trg dela. Prizadevamo si tudi, da imamo široko učno bazo – seznam organizacij na področju medijev in novinarstva, pri katerih študenti lahko opravljajo prakso ter strokovno usposobljene nosilce prakse.

Osnovni cilj prakse je dopolniti teoretično znanje s praktičnim. Študenti pridobijo praktična strokovna znanja in veščine, potrebne pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, praksa krepi njihovo sposobnost za sporazumevanje v stroki in strokovno kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost. Zaradi narave dela na področju ustvarjanja in plasiranja medijskih vsebin je nujno potrebno, da študent že relativno zgodaj v teku študija dobi stik s prakso v medijski sferi, se pravi v različnih organizacijah, ki se ukvarjajo z medijsko produkcijo, saj jim to omogoči spoznavanje problemov, ki se pojavljajo v tej dejavnosti ter praktično uporabo znanja, pridobljenega v študijskem programu.

Študenti in vsi ostali deležniki prakse morajo pri opravljanju študijske prakse upoštevati Pravilnik o izvajanju prakse študentov.

Za ustrezno komunikacijo med študenti, nosilci in mentorji skrbi koordinatorka prakse: Andreja Slejko Rojc;
e-naslov: [email protected];
tel. št: 05 907 34 61.

Po predhodnem dogovoru možnost tudi za osebno svetovanje glede izbire prakse.

Učne baze – seznam organizacij​

N1 SlovenijaBleiweisov 30, Ljubljanahttps://n1info.si/
ATV BABNIK & CO d.n.o.Pokopališka pot 8, 1270 Litija (studio ETV, Kisovec)https://www.etv-hd.si/
NESTKO D.O.O.Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojnahttps://www.studioproteus.si/
Pametni mediji d.o.o.Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljanahttps://pametni-mediji.si/
OPTIWEB, SPLETNE REŠITVE, d.o.o.Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Lokahttps://www.optiweb.com/sl/
ROAS monster d.o.o.Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljanahttps://roasmonster.com/
Vipavska, Portal ČastnikManžan 37a, 6000 Koperhttps://www.casnik.si/
Sportelement d.o.o.Dunajska 5, 1000 Ljubljanahttps://www.sportelement.si/
Futura DDB d.o.o.Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljanahttps://www.futura.si/si
BRIGHT d.o.o.Dunajska cesta 21, Ljubljana, 1000 Ljubljanahttps://www.brightvisuals.com/
ASPN d.o.o.Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljanahttps://www.sport-tv.si/
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ZA MEDIJEGradnikova cesta 115, Radovljica, 4240 Radovljicahttps://medialearn.si/
Radio Ognjišče d.o.o.Trg Brolo 11, 6000 Koperhttps://radio.ognjisce.si/
Radio Štajerski val d.o.o.Drofenikova ulica 1, 3230 Šentjurhttps://www.stajerskival.si/sl/
Center za mladinsko kulturo Kočevje -TV Kočevje.siTrg Zbora Odposlancev 62, 1330 Kočevje – izpostava Ljubljanska cesta 7Ahttps://www.tvkocevje.si/
Gorenjski glas, d.o.o.Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranjhttps://www.gorenjskiglas.si/
Medias Kreativ d.o.o.Novo Celje 9, 3301 Petrovčehttps://www.mediaskreativ.si/
TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.oCigaletova 15, 1000 Ljubljanahttps://www.tsmedia.si/

Obveznosti nosilca prakse

Nosilci prakse študenta pred začetkom opravljanja prakse seznanijo z namenom in cilji prakse ter s pravicami in obveznostmi, ki jih ima v času opravljanja prakse.

Nosilec prakse je odgovoren za podajanje ustreznih informacij in navodil t.i. »Poročila študenta«. »Poročilo študenta« je poročilo študenta o praksi, ki je sestavljeno iz vsebinsko smiselnega nabora izdelkov študenta, ki predstavljajo njegove dosežke med praktičnim usposabljanjem in obrazce, ki jih določa Pravilnik o izvajanju prakse študentov. Nosilec o tem seznani študente na uvodnih srečanjih oz. navodila objavi v spletni učilnici Moodle.

 

Mentor v organizaciji

Mentor prakse je oseba, ki jo med strokovno usposobljenimi delavci v organizaciji izbere izvajalec prakse. Imeti mora vsaj visoko strokovno izobrazbo oziroma končan študijski program prve stopnje za izvajanje mentorstva prakse študentom visokošolskega strokovnega študijskega program oziroma končano vsaj predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali bolonjsko drugo stopnjo za izvajanje mentorstva prakse študentom magistrskega študijskega programa.

 

Obveznosti mentorja:

  • pozna učni načrt prakse in skrbi za njegovo realizacijo,
  • profesionalno in korektno prenaša znanje in veščine na študenta,
  • organizira spodbudno delovno okolje,
  • potrdi evidenco prisotnosti in opravljenih nalog (obrazec št. DP02),
  • predlaga oceno študentovega znanja in dela (obrazec št. DP03),
  • se po potrebi udeležuje delovnih sestankov in usposabljanj na fakulteti,
  • po končani praksi posreduje fakulteti izpolnjeno poročilo o delovni praksi (obrazec št. DP03) in izpolnjen vprašalnik o delovni praksi, in sicer najkasneje v osmih delovnih dneh po zaključku praktičnega usposabljanja.

 

Postopek prijave študijske prakse

Koordinator prakse vsako leto pripravi nabor možnih učnih baz – izvajalcev prakse. Več informacij o naboru učnih baz, mentorjih in kontaktih lahko pridobite pri koordinatorju prakse.

Študenti si lahko izberejo ustrezno učno bazo za opravljanje praktičnega usposabljanja iz nabora objavljenih učnih baz ali pa si študent izbere učno bazo, ki jo sam predlaga, pri čemer mora upoštevati izbrano usmeritev študija, čas in obseg izvajanja praktičnega usposabljanja ter cilje, ki so določeni z učnim načrtom predmeta, ki vključuje praktično usposabljanje.

Študent odda prijavo v spletnem referatu/opravljanje prakse – najkasneje 30 delovnih dni pred nameravanim pričetkom opravljanja prakse. 

Priporočljivo je, da študent sam opravi prvi stik z organizacijo. Pri tem je pomembno, da organizacijo seznani z vsebino in cilji prakse (učni načrt prakse in navodila, ki jih prejme od nosilca prakse), da se dogovori za termin opravljanja prakse ter da mu organizacija dodeli ustreznega mentorja.

Pristop k opravljanju prakse je študentu odobren, ko prijavo prakse odobri nosilec prakse. Po odobritvi opravljanja prakse koordinator prakse poskrbi za podpis tripartitne pogodbe o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov med fakulteto, študentom in izvajalcem prakse.

Pogodba mora biti podpisana pred pričetkom izvajanja prakse. V kolikor to ne bo pravočasno urejeno, se študent ne bo mogel vključiti v praktično usposabljanje.

 

Zavarovanje študentov med prakso

Fakulteta zagotovi zavarovanje študentov za posebne primere po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Izvajalec prakse zagotovi zavarovanje študentov za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 

Priznavanje prakse

Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko zaprosi za priznavanje prakse. Za priznavanje delovne prakse se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Fakulteti za medije. Pred oddajo prošnje se mora študent o priznavanju prakse posvetovati z nosilcem prakse.

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti so: Potrdilo organizacije oz. zavoda o praktičnem usposabljanju in delu na zasedenem delovnem mestu skupaj z opisom nalog delovnega mesta kandidata. Potrdilu naj bo priložen tudi čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela, čas zasedbe tega delovnega mesta ter izjava kandidata, v kateri navede študijski predmet, za katerega želi, da se mu praktično usposabljanje oz. delo prizna kot opravljena študijska obveznost. Za priznavanje delovnih izkušenj mora kandidat vlogi priložiti dokument, iz katerega je razvidno delovno mesto ter čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela. Razviden mora biti tudi čas zasedbe tega delovnega mesta. 

Prošnjo za priznavanje (obrazec) oddate v spletni učilnici Moodle/ Oddaja vloge za KŠŠZ.

Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov (Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili programov mobilnosti. Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti pogodbo o praksi. Študent mora vlogi za opravljanje prakse v tujini priložiti osnovne podatke o izvajalcu prakse in program prakse, katerega mora potrditi nosilec na domači fakulteti. Opravljanje prakse v tujini v okviru programov mobilnosti poteka skladno s temeljnimi načeli, zavezami in smernicami Eramus listine za terciarno izobraževanje (ECHE listine), Erasmus+ strategije FAM (Erasmus Policy Statement) in drugih relevantnih dokumentov, ki vključujejo vodila na področju internacionalizacije oziroma mednarodnega delovanja fakultete.

Kontakt: mag. Jasmina Jakomin
E-naslov: [email protected]
Tel. št. 059073459

 

Spremljanje kakovosti prakse

Praksa študentov se lahko izvaja v  podjetjih, inštitutih, zavodih ali drugih organizacijah, ki so po presoji nosilca prakse primerna za izvedbo prakse. Predlagano področje dela študenta na praksi mora biti povezano s področji in disciplinami, s katerih je študijski program, v okviru katerega se opravlja praksa.

Praksa mora biti prilagojena ciljem študijskega programa. Povratna zanka kakovosti izvajanja prakse se vzpostavlja z vsakoletnimi anketami med študenti, mentorji prakse, nosilci prakse in koordinatorjem prakse. Rezultate anket, ki jih pripravi koordinator prakse, obravnava Komisija za kakovost in v sodelovanju z relevantnimi deležniki notranjega in zunanjega okolja fakultete spremlja oceno stanja in po potrebi oblikuje priložnosti za izboljšave. Analiza anket je del samoevalvacijskega poročila.